پروژه ساختمان پزشکان استاد معین-ویرابریس مجری و تولید کننده مهاربندهای کمانش تاب

مشخصات پروژه:

محل پروژه: تهران

نوع اسکلت: فلزی

نوع اتصال BRB: جوشی

خدمات: تولید و اجرای BRB 

ویژگی‌های شاخص پروژه:

در این پروژه، بین دو طرح بهینه که توسط متخصصین بهینه سازی با هوش مصنوعی (شرکت بنیانو) به انجام رسیده بود، شامل مهاربندی واگرای ویژه (EBF) و مهاربند کمانش تاب (BRB)، مقایسه عملکردی و اقتصادی صورت پذیرفت. خروجی مقایسه از زاویه مسائل اقتصادی نشان داد که هزینه اجرای دو سیستم تقریباً برابر می باشد؛ اما از زاویه عملکردی و فنی، اینکه BRB به عنوان یک فیوز قابل تعویض عمل کرده و با به حداقل رساندن میزان خسارات در المان های اصلی سازه ای (یعنی تیرها و ستون ها) انرژی زلزله را در خود مستهلک می کند، موجب انتخاب این سیستم از سوی کارفرمای پروژه شد.

پروژه ساختمان پزشکان استاد معین-ویرابریس مجری و تولید کننده مهاربندهای کمانش تاب