تقدیرنامه ها

مدیران و مؤسسین شرکت پویا تدبیر ویرا از پیشگامان ترویج و توسعه سیستم های کنترل ارتعاشات لرزه ای در کشور بوده و در دو دهه گذشته، فعالیت های ترویجی بسیاری را در زمینه معرفی فناوری های نوین لرزه ای، در قالب سخنرانی ها، کلاس ها و کارگاه های علمی به انجام رسانده اند. در ادامه بخشی از تقدیرنامه های دریافتی از همایش های علمی و سازمان های فنی و مهندسی آورده است: