مقایسه رفتار و هزینه مهاربند کمانش تاب

قاب فولادی با مهاربند معمولی

CBF
 • عملکرد لرزه ای
 • دهانه های بیشتر
 • مصرف فولاد بیشتر
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

قاب فولادی با مهاربند کمانش تاب

BRB
 • عملکرد لرزه ای
 • دهانه های کمتر
 • صرفه جویی در فولاد
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

پویا تدبیر ویرا طراح و تولید کننده BRB

قاب فولادی با قاب خمشی ویژه فولادی

SMRF
 • عملکرد لرزه ای
 • ارتفاع مفید کمتر
 • مصرف غیربهینه فولاد
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

قاب بتنی با مهاربند کمانش تاب

BRB
 • عملکرد لرزه ای
 • ارتفاع مفید بیشتر
 • صرفه جویی فولاد
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

مقایسه مهاربند کمانش تاب با قاب خمشی فلزی

سیستم قاب خمشی بتنی ویژه

RC-SMRF
 • عملکرد لرزه ای
 • ارتفاع مفید کمتر
 • ابعاد ستون ها
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

قاب بتنی با مهاربند کمانش تاب

BRB
 • عملکرد لرزه ای
 • ارتفاع مفید بیشتر
 • ابعاد ستون ها
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

مقایسه مهاربند کمانش تاب با قاب خمشی بتنی

سیستم قاب خمشی بتنی ویژه

RC-SMRF
 • عملکرد لرزه ای
 • پتانسیل وسعت خرابی زیاد
 • تعمیر مشکل
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

قاب بتنی با مهاربند کمانش تاب

RC-BRB
 • عملکرد لرزه ای
 • پتانسیل وسعت خرابی کم
 • تعمیر آسان
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

مقایسه مهاربند کمانش تاب در قاب بتنی با قاب خمشی ویژه

سیستم قاب بتنی با دیوار برشی بتنی

RC-SW
 • عملکرد لرزه ای
 • مشکلات قالب بندی و ...
 • تعمیر مشکل
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

قاب بتنی با مهاربند کمانش تاب

RC-BRB
 • عملکرد لرزه ای
 • نصب آسان و سریع
 • تعمیر آسان
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

قیمت تمام شده سازه

مقایسه مهاربند کمانش تاب با دیوار برشی بتنی