مدیران و کارشناسان فنی شرکت پویا تدبیر ویرا

علیرضا سروش حق
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتری عمران محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر

کیاوش پورصدر
رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد سازه، دانشگاه تهران

جواد شهسواری
مدیر خط تولید

کارشناس مهندسی جوشکاری، علمی ـ کاربردی

ناصر خاکسار
مدیر کنترل کیفیت

کارشناس مهندسی جوشکاری، علمی ـ کاربردی

احسان اسلامی
کارشناس بهینه سازی سیستم های میراگر

دکتری عمران زلزله، دانشگاه تربیت مدرس

سعید حیدری
ناظر اجرا و مدیر پروژه

دکتری عمران سازه، دانشگاه آزاد

هژیر کهریزی
طراح سازه

کارشناس ارشد سازه، دانشگاه تربیت مدرس

علی اخلاق پسند
طراح سازه

دکتری عمران زلزله، دانشگاه تهران

مهران مختاری
مدیر تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال

کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه سمنان