آزمایشات

بر اساس بند F4 استاندارد AISC 341-16، مشخصات مقاومتی و طراحی مهاربندهای کمانش‌تاب باید بر مبنای آزمایشات انجام شده بر اساس ضوابط بند K3 این استاندارد تعیین شود. بر اساس ضوابط بند K3 استاندارد AISC 341-16، به شرط اینکه شکل سطح مقطع، جهت قرارگیری هسته فولادی، مصالح و روش جداکردن هسته فولادی از غلاف بتنی یکسان باشد، می­توان از نتایج آزمایشات قبلی انجام شده بر روی محصولات تولیدی با رعایت این شرط که نیروی جاری شدن کمتر از 30% و بیشتر از 20% تفاوت نداشته باشد، استفاده نمود. همچنین با استفاده از قضاوت مهندسی افراد خبره می­توان از برون­یابی نتایج استفاده نمود.نکته مهم این است که در به دست آوردن نتایج حاصله، می بایست حداقل از یک آزمایش زیرقابی (Subassemblage) استفاده شود تا اثر ایجاد دوران در اتصالات منظور گردد.

تست مهاربند کمانش تاب
بارگذاری مهاربند و ستون
تست مهاربند کمانش ناپذیر
آزمایش مهاربند کمانش تاب
بارگذاری با خروج از محوریت​

تست درون قابی

آزمایش بر مهاربندهای کمانش تاب - پویا تدبیر ویرا تولید کننده BRB
تست بارگذاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی