استانداردها و آیین نامه ها

مبحث نهم طراحی ساختمان های بتن آرمه

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مبحث دهم طراحی ساختمان های فولادی

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

طرح و اجرای ساختمان های فولادی

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800

استاندارد 2800

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

ضوابط لرزه ای ساختمان های فلزی AISC341-16

AISC 341-16

طراحی و آزمایش مهاربندهای کمانش تاب

آیین نامه بارگذاری آمریکا ASCE7-16

ASCE 7-16

آیین نامه بارگذاری آمریکا

طراحی ساختمان های فلزی AISC 360

AISC 360-16

آیین نامه طراحی ساختمان های فولادی آمریکا

آیین نامه لرزه ای اروپا En 15129

EN 15129:2009

استاندارد اروپا برای مهاربندهای کمانش تاب تحت عنوان میراگر

آیین نامه مقاوم سازی آمریکا ASCE41-13

ASCE 41-13

ضوابط مربوط به مدلسازی و ارزیابی غیرخطی مهاربندهای کمانش تاب

نشریه 360 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی

مقاوم­ سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود