سوله انبار پتروشیمی خارگ-طراحی و تولید brb-تولید کننده مهاربند کمانش تاب

مشخصات پروژه:

محل پروژه: جزیره خارگ

نوع اسکلت: فلزی

خدمات: طراحی و تولید BRB

نوع اتصال BRB: پیچی

سوله انبار پتروشیمی خارگ-طراحی و تولید brb-تولید کننده مهاربند کمانش تاب