توضیحات

نام پروژه : ساختمان مسکونی بهشتی

محل : مشهد

نوع اتصال : اتصال جوشی

خدمات : طراحی ، تولید و نظارت بر اجرای مهاربندهای کمانش تاب (BRB)