استانداردها و آیین نامه ها

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

طرح و اجرای ساختمان های فولادی

استاندارد 2800

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

AISC 341-16

طراحی و آزمایش مهاربندهای کمانش تاب

ASCE 7-16

آیین نامه بارگذاری آمریکا

AISC 360-16

آیین نامه طراحی ساختمان های فولادی آمریکا

EN 15129:2009

استاندارد اروپا برای مهاربندهای کمانش تاب تحت عنوان میراگر

ASCE 41-13

ضوابط مربوط به مدلسازی و ارزیابی غیرخطی مهاربندهای کمانش تاب

نشریه 360 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی

مقاوم­ سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود