توضیحات

نام پروژه : مجتمع اداری ـ تجاری آرش، تهران

نوع اتصال : اتصال جوشی

خدمات : طراحی، تولید و نظارت بر اجرا