مدیران و کارشناسان فنی شرکت پویا تدبیر ویرا

کیاوش پورصدر
رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد سازه، دانشگاه تهران

علیرضا سروش حق
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکترای عمران محیط زیست، دانشگاه امیرکبیر

جواد شهسواری
مدیر خط تولید

کارشناس مهندسی جوشکاری، دانشگاه علمی ـ کاربردی

ناصر خاکسار
مدیر کنترل کیفیت

کارشناس مهندسی جوشکاری، دانشگاه علمی ـ کاربردی

مهران مختاری
مدیر تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال

کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه سمنان

احسان اسلامی
کارشناس بهینه سازی سیستم های میراگر

دکترای عمران زلزله، دانشگاه تربیت مدرس

هژیر کهریزی
طراح سازه

کارشناس ارشد سازه، دانشگاه تربیت مدرس

علی اخلاق پسند
طراح سازه

کارشناس ارشد زلزله، دانشگاه تهران