ساختمان اداری شماره 2

عنوان: ساختمان اداری شماره 2
محل: استان سمنان
کافرما: بخش دولتی
نوع اسکلت: بتن مسلح
تعداد مهاربندهای کمانش تاب: 21 عدد
نوع اتصال مهاربندها: جوشی
محدوده طول مهاربندها: 5 الی 9 متر