ساختمان اداری شماره 1

عنوان: ساختمان اداری شماره 1
محل: شهر تهران
کافرما: بخش دولتی
مشاور: پارس سایزمیک
تعداد مهاربندهای کمانش تاب: 54 عدد
نوع اتصال مهاربندها: جوشی
محدوده طول مهاربندها: 3 الی 7 متر