استانداردها و آیین نامه ها

 طراحی سازه جدید الاحداث مجهز به مهاربندهای کمانش تاب، باید بر اساس ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800، مبحث دهم یا نهم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد:

 

 

همچنین می توان از ضوابط ارائه شده در استانداردهای ASCE 7-16 و AISC 360-16 نیز جهت طراحی سازه استفاده نمود:

 

 

همچنین طراحی و آزمایش های مهاربند کمانش تاب تولیدی این شرکت بر اساس ضوابط استاندارد AISC 341-16 انجام می شود:

 

 

در زمان مقاوم­ سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، باید از ضوابط نشریه 360 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور استفاده نمود. همچنین ضوابط مربوط به مدلسازی و ارزیابی غیرخطی مهاربندهای کمانش تاب در استاندارد ASCE 41-13 به تفضیل ارائه شده است:

 

 

نکته دیگر اینکه در صورت استفاده از استاندارد اروپا، مهاربندهای کمانش تاب تحت عنوان میراگر وابسته به جابجایی طبقه بندی شده و بر اساس ضوابط استاندارد EN 15129:2009 طراحی و ارزیابی می­ گردد: